Tuesday, February 14, 2017

Instiz: 15/2 (thứ Tư), f(x) Krystal 'I Don't Wanna Love You' phát hành online

Phản hồi bài viết: +77

====

- Hul...

-   ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Soojung-ahㅠㅠㅠㅠ

- ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Hóng quá

- Thích quá đi mất   <3 br="">
- Soojung-ah ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Hul... Soojung-ah  <3 br="">
-  Haa ㅠㅠ  Sau ngày hôm nay chị sẽ được nghe giọng của em!!  ㅠㅠ

No comments:

Post a Comment