Saturday, January 7, 2017

Pann: AOA Jimin và các bản sao ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋMới vừa mở TV lên vô tình thấy 'Transylvania Hotel'
Và Mavis với Jimin giống nhau kinh hoàngggggggg ㄷㄷㄷ


Phản hồi bài viết:
[+203][-5]

1. [+72, -22] Jimin phiên bản da màu.2. [+47, -5] Hồi bé giống Sarang nữa này~3. [+41, -15] Nữ chính bộ webtoon 'Youngsu's Spring' cũng giống Jimin. Truyện này hay phết.4. [+15, -0] Đây nữa này ㅋㅋㅌㅋㅌ


Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment