Thursday, January 5, 2017

Instiz: Bọn này 100% là anh em ruột - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Đéo thể ngừng xem ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- clgt ㅌㅌㅌㅌㅌㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Thích ông anh vãi, trừ cái khoản đánh em  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Nhà đẹp ghê...

-   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Trong một diễn biến khác nhà này to thế nhỉ 

- Mới bắt đầu gif đã cười rồi mà tới đoạn cuối lăn cmn bò luôn  ㅋㅋㅋ

- Khả năng phán đoán tình huống của ông anh ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ đùa chứ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment