Tuesday, November 29, 2016

Bài báo: EXID Hani 'trang phục ren hai mảnh hút mắt'Nguồn: TV Daily - Nate


1. [+728, -36] Quần áo kiểu gì kia... Coordi anti à?

2. [+669, -42] Cái tay cái tay;; sao đấy

3. [+491, -27] Bộ này fail..

4. [+27, -2] Tay để thế tại đó là một phần của vũ đạo

5. [+25, -20] Từ khi cái fancam kia nổi lên nhóm này vẫn chưa được cái gì hết

6. [+24, -12] Trông cứ giống chuyển giới...

7. [+17, -1] Đổi coordi đê~~~~~~

8. [+15, -6] Chưa thấy bạn trẻ nào chụp ảnh lại để tay thế kia cả... Quần áo cũng dị.

9. [+14, -5] Được xinh chắc vui lắm

10. [+14, -6] Ôi xinh quá đi mất, yêu chị, Hani

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment