Monday, September 19, 2016

Pann: Nam Woohyun không biết nhảy 'Cheer Up'

Nam Woohyun trên 'Weekly Idol' ㅋㅋㅋ

?


Và thế là bắt đầu bị các fan cho thành meme

Cái con người này cũng không biết nhảy cả 'Up and Down' nữa


Cả nhóm quẩy 'Pick Me'
Phản hồi bài viết:
[+1,137][-37]

1. [+284, -2] Bàn tay vàng của các Inspiritㅋㅋㅋㅋ


2. [+240, -0] Xin hãy trông chờ vào 'Pick Me' của Sungyeol ♪♬


3. [+234, -0] Cái bạn Inspirit chuyên sửa ảnh đó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Quả ảnh Hoya trẻ con cũng đã buồn cười lắm rồi giờ thêm quả này ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+139, -0] Ver Nam Woohyun ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ


5. [+117, -0] Học viện chỉnh ảnh Inspirit ㅋㄱㄱㅋ


6. [+113, -1] Tụi này điên hết cả rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment