Monday, September 19, 2016

[Instiz] Lý do idol cần coordi


Khi coordi làm cho

Khi anh ấy tự làm
-----
Phản hồi bài viết: +80

- Em cười đến nỗi bắn cả gỉ mũi ra ngoài ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋciu thếㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ gì đây ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ảnh dưới là ai đấy?
> Vẫn là Baekhyun đó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
  > Thiệt hở? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ thế mà cứ tưởng là thằng nào chứ

- Ôi hài vđㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hyunie nhà mềnh...là người đàn ông mạnh mẽ

- Ảnh đột nhiên biến thành một người đàn ông thực thụㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
 
7. Em yêu anhㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-----
Credit: https://goo.gl/3M3Rvm

No comments:

Post a Comment