Friday, September 9, 2016

Bài báo: Gain 'thân hình nhỏ nhưng hoàn hảo'


Nguồn: X Sports News - Nate


1. [+384, -3] Uầy... Lúc coi TV đâu có ngờ chị ấy lại nhỏ con tới vậy, trông khác thật  ㅋㅋㅋ

2. [+299, -8]  Trội ôi bé xíu hà... mấy ông bên cạnh trông như người khổng lồ

3. [+265, -20] Đôi bốt kia giống mấy đôi người ta hay đi khi hốt cứt bò

4. [+36, -0] Tỉ lệ hoàn hảo cái gì cơ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ;

5. [+24, -6] Phải công nhận chân chị này dài so với người, chiều dài chân còn ngang với anh đi bên cạnh còn gì  

6. [+18, -1] Cười vỡ rốn

7. [+17, -0]  Kiểu bốt này không hợp với chiều cao của chị đâu ạ

8. [+16, -1] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

9. [+16, -0] Ôi nhưng cái phong cách ấy ㅡㅡ  lùn mà đang mặc cái gì thế không biết... cũng chẳng biết tỉ lệ có chuẩn không nữa

10. [+13, -1] Như kiểu học sinh tiểu học đang hăm hở tiến vào căn-tin


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment