Thursday, August 18, 2016

Instiz: Phản ứng của Zico khi có thứ lọt vào miệng

Phản hồi bài viết: +2

 ====

- Cái gì đấy?
++ Con nhậy

- Eooooooo nếu là em chắc em chết ngất   ㅠㅠㅠㅠ

- Ôi đm kinh vl đmmmmmmmmm  ㅠㅠㅠㅠㅠ

- Ổng nhổ ra như chẳng có gì....

- Là em chắc em hét banh nhà lồng

- Phản ứng kiểu rất điềm nhiên...  ㅋㅋㅋ

- Zico siêu bình tĩnh, hài vật  ㅋㅋㅋㅋ

- Không biết Cồ có sốc không...

- Ôi đệt em ghét nhậy lắm  ㅜㅜㅜㅠㅠㅠ


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment