Thursday, August 25, 2016

Daum Cafe: Gif thòng tim
- Nếu Nam Joo Hyuk làm thế với tôi chắc tôi phát hoảng mất

- Jackson  ㅠㅠㅠㅠ

- Ủa cô nào với Kim Jaejoong vậy?
┗Wang Ji Hye!

- Nam Ji Hyun - Park Hyung Shik... sô ciu

- Jackson và Nam Joo Hyuk   ㅠㅠ=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment