Thursday, July 28, 2016

Instiz: Sự khác biệt giữa hình fan thường chụp và hình admin fansite chụp ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


Fan thường


Admin fansite
Phản hồi bài viết:  +16

===

-  Kim Jongdaeㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋ Hóa ra lại là  Kim Jongdae ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Không có lightstick chắc em chẳng nhận ra..

- Minseok cũng hoành tráng không kém ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
 - Em tưởng đấy là iKON Bobby cơ..!!
>> Mị cũng vậy...  

- Nếu không có lightstick của L chắc cả đời em cũng không có ngờ  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Và lại là Kim Jongdae


- Cười muốn tuột quần  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Khả năng nhảy bùng nổ  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Trong một thoáng em tưởng hình đầu là Cjamm  ㅋㅋㅋㅋ  ôi yêu quá ㅋㅋㅋㅋ
>> Cjammㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
>> Giống thật ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment