Thursday, July 21, 2016

Daum Cafe: Tạo người nổi tiếng trên SIM 3!

1. IU


2. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Park Jin Young ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- "!!!!!!!!!!!!!!!"ㅋㅋㅋㅋ

- Trông có giống IU đâu

-Maplestory 2

- Kéo tới hình Park Jin Young cười muốn tuột quần  ㅋㅋㅋㅋㅋ

-ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Nhìn là biết đó là Park Jin Young

- #1 chả giống tẹo nào, nhưng Park Jin Young thì chế khéo thật   


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment