Thursday, June 9, 2016

Bài báo: 'Hiệu ứng Jung Chaeyeon' đang có tác dụng... Showcase của DIA bán hết vé trong vòng 1 phút


Nguồn: TV Report - Daum

1. [+139, -12] Ẹ, đừng chém nữa ~~~~~~

2. [+129, -6] Kwang Soo lại media play à

3. [+107, -8] Em nào trông cũng giống nhau.

4. [+78, -1] ㅋㅋㅋㅋ 300 ghế, chắc đùa tao? Ít chỗ thế mà còn không bán hết thì chắc đội quần

5. [+45, -2] Đừng giúp công ty này nữa. Chúng nó chỉ đang lợi dụng Chaeyeon thôi. Hãy để con bé yên.  

6. [+30, -2] Đây là nhóm của Kwang Soo hả? Hổng~~ quan~~ tâm~~~

7. [+38, -13]  Chắc lại giống Suzy với miss A, Jung Chaeyeon sẽ là thành viên duy nhất sống sót trong nhóm này  

8. [+13, -0] Chaeyeon ăn gạch, MBK ăn tiền

=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment