Saturday, May 14, 2016

[naver] "Em họ Song Mino" #GUN, trận đấu loại trong tập đầu tiên


1. [+314, -18] Trong một diễn biến khác thì Song Mino đẹp trai vl

2. [+243, -13] Sao Song Mino đẹp giai lai láng thế

3. [+210, -2] Đm Song Mino bô giai quá

4. [+202, -9] Kể cả có không phải là em họ Song Mino thì tôi vẫn hóng bạn này

5. [+198, -15] Uồi bạn này giỏi phết đấy..
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment