Thursday, March 17, 2016

Bài báo: SM, "Chúng tôi đang chuẩn bị màn hát đôi của Kim Heechul x một ca sĩ nữ"Nguồn: TV Daily - Nate

1. [+394, -25] Heechul-ah, lớn giùm cái. Anh đã 34 tuổi rồi đấy.  You're 34 years old now.

2. [+278, -19] Kim Heechul? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+257, -22] Xin đừng

4. [+32, -9] Một phiếu cho  Kim Heechul x Goo Hara. Đây sẽ là màn kết hợp lịch sử của K-Pop.

5. [+30, -3] Kim Heechul? Hát?? Song ca?????????  Có chọn ai thì cũng sẽ thất bại liểng xiểng thôi ㅋㅋ trừ phi kiếm được người tệ như anh ta.. ㅋㅋ Hài tương tự bài của Yoona ấy... ㅋㅋㅋ

6. [+29, -4] Kim Heechul x Jang Geun Suk thì sao nhỉ.. Đằng nào cũng bị ném đá thì xõa luôn đi

7. [+28, -6] Flop dập mặt cho xem...

8. [+28, -7] Lần trước solo chả thê thảm lắm à

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment